สำนักงานเกษตรอำเภอกุสุมาลย์
นายวีรพล สังขมาลย์
เกษตรอำเภอ
จังหวัดสกลนคร ร่วมกับ อปพร.จังหวัดสกลนคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และเทศบาลนครสกลนคร ได้จัดพิธีชุมนุมสวนสนาม เนื่องในวัน อปพร.ประจำปี 2557 เพื่อฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหาการชุมนุมประท้วงและก่อการจลาจล ในวันที่ 18 มีนาคม 2557 สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า) โดยมีการประกอบอาหารเที่ยงเลี้ยง อปพร. จำนวน 10,000 คน โดยขอรับการสนับสนุนสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จากอำเภอกุสุมาลย์ จำนวน 10 คน เข้าร่วมการอบรมการทำราดหน้าสูตรพิเศษ ในวันที่ 10-11 มีนาคม2557 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติจริง ในวันที่ 18 มีนาคม 2557

 

 

 

 

 

 

 

การปลูกพืชผัก
เว็บภายในกรมส่งเสริมการเกษตร
ระบบฐานข้อมูลทะเบียน
เกษตรกรกลาง
การเพาะปลูก คะน้า
การเพาะปลูก แตงกวา
การเพาะปลูก ผักชีลาว
การเพาะปลูก กวางตุ้ง
การเพาะปลูก ถั่วฝักยาว
การเพาะปลูก ผักกาดขาว
การเพาะปลูก ผักกาดหอม
การเพาะปลูก ผักหวานป่า
การเพาะปลูก กะหล่ำดอก
การเพาะปลูก ผักชี
การเพาะปลูก มะเขือเปราะ
การเพาะปลูก ผักบุ้งจีน
การเพาะปลูก มะนาว
การเพาะปลูก มะกรูด
การเพาะปลูก พริกขี้หนู
การเพาะปลูก ถั่วลันเตา
การเพาะปลูก เห็ดหอม
การเพาะปลูก เห็ดนางฟ้า
การเพาะปลูก เห็ดฟาง
การเพาะปลูก เห็ดหูหน

ประวัติความเป็นมาอำเภอ
ทำเนียบเกษตรอำเภอ  
อัตรากำลังเจ้าหน้าที่
ข้อมูลด้านการเกษตร
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมที่เคยปฏิบัติงานฯ
งานโส้รำลึก
แผนที่อำเภอ


เกี่ยวกับอำเภอ
งานระบบออนไลน์

รายงานผลการปฎิบัติงาน   อกม.
ระบบฐานข้อมูลอาสาสมัครเกษตร
ระบบสารสนเทศการผลิต (รต.รอ.)
ระบบรายงานแปลงศัตรูพืช
ระบบรายงานพื้นที่ระบาดศัตรูพืช
กสก.
วิสาหกิจชุมชน
ระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกลาง
ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ ศ.02

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวันในโรงเรียน
สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ

 เกษตรจังหวัดสกลนคร
 อำเภอเมืองสกลนคร
 อำเภอโคกศรีสุพรรณ
 อำเภอนิคมน้ำอูน
 อำเภอโพนนาแก้ว
 อำเภอเต่างอย
 อำเภอวานรนิวาส
 อำเภอสว่างแดนดิน
 อำเภอพังโคน
 อำเภอบ้านม่วง
 อำเภอคำตากล้า
 อำเภออากาศอำนวย
 อำเภอส่องดาว
 อำเภอพรรณานิคม
 อำเภอกุดบาก
 อำเภอวาริชภูม
 อำเภอเจริญศิลป
 อำเภอภูพาน

 11/10/56

สำนักงานเกษตรอำเภอกุสุมาลย์ โทร.  0 4276 9037
            
                 

  

งาน/กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร
                            " ดินแดนดอกกระเจียว เขียวงามผักหวาน ยอดอาหารไข่มดแดง แมงแคงจั๊กจั่น ลือลั่นวัฒนธรรมไทโส้ "
ชมข่าวย้อนหลัง
นางสาวพรพรรณ  เกริกเบญจธรรม  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอกุสุมาลย์ ได้นำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
บ้านนาเพียงใหม่  หมู่ที่ 11 ตำบลนาเพียง  อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ศึกษาดูงานการแปรรูปกล้วยน้ำว้าจากกลุ่มแปรรูปกล้วยบ้านคำข่า
ตำบลไร่  อำเภอพรรณานิค ม จังหวัดสกลนคร  และได้เชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร รักษาสุข จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
อบรมการทำราดหน้าสูตรพิเศษ
จดหมายอิเล็คทรอนิกส์ (E-mail) : kusuman@doae.go.th และ kasetkusuman@gmail.com
                      ออกแบบเว็บไซต์ : นางสาวกมลพร จันทะพรม เจ้าพนักงานธุรการ/บันทึกข้อมูล